Zootekni Anabilim Dalı - Doktora

  • Zootekni Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

Programın Amacı:

Zootekni alanında hizmet verebilecek düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, bilimsel etik değerleri bilen ve uygulayan, hayvancılık alandaki yenilikleri takip edip geliştiren araştırmacılar ve teknik elamanlar yetiştirmek.

Program Çıktıları/Yeterlikleri

Bilgi:

1. Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.

2. Bilgileri yorumlama, karşılaştığı durumlara güncel çözümler üretebilme bilgisine sahiptir.

3. Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

4. Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

 

Beceri:

1. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

2. Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.

3. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.

4. Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

5. Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

6. Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.

Yetkinlik:

1. Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.

2. Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.

3. Disiplinler arası çalışma yapar.4. Alanı ile ilgili sorunları bağımsız olarak çözme yeteneğine sahiptir.


5.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.

6.Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.