Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Programın Amacı:

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında hizmet verebilecek düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, bilimsel etik değerleri bilen ve uygulayan, tarımsal alandaki yenilikleri takip edip geliştiren araştırmacılar ve teknik elamanlar yetiştirmek.

 

Program Çıktıları/Yeterlikleri

Bilgi:

1.Tarımsal ve diğer arazi kullanımları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2. Bilgileri yorumlama, karşılaştığı durumlara güncel çözümler üretebilme bilgisine sahiptir.

3. Ekoloji, biyoçeşitlilik ve ekosistemin sürdürülebilirliği konusunda planlamaya yönelik bilgilere sahiptir.

4. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceri:

1. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

2. Elde edilen araştırma verilerini yorumlar, değerlendirir ve ele aldığı çalışmayı bağımsız olarak sonuçlandırır.

3.Toprak ve bitkide fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri yapma ve elde ettiği sonuçları değerlendirme becerisine sahiptir.

4. Bitkisel üretim unsurlarını tanıma, geliştirme ve kullanma becerisine sahiptir.

5.Geleceğe yönelik arazi ve çevre planlaması yapar.

6.Havza yönetimi ve ekosistemle barışık ürün planlaması yapar.

7.Alanı ile ilgili gelişmiş teknolojileri kullanma, ilgili bilgi kaynaklarına ulaşma ve çalışmalarında faydalanabilme yetisine sahiptir.

8.Bitkisel üretimi artırıcı kimyasal ve biyolojik ajanları geliştirir ve kullanabilir.

9. Uluslararası kriterlere uygun olarak toprakları tanımlar, sınıflar, haritalar ve sürdürülebilir yönetimine uygun tavsiyelerde bulunur.

10. Uzmanlık alanındaki  özümsediği bilgiyi  yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme becerisine sahiptir.

 

Yetkinlik:

1. Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.

2.Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

3. Disiplinler arası çalışma yapar.

5. Alanı ile ilgili sorunları bağımsız olarak çözme yeteneğine sahiptir.

6.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.

7.Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8.Tarımsal ve çevresel konularda plan, proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.

9. Toprak, bitki, gübre ve su analiz laboratuarlarını yönetme,  analiz yapma ve  analiz sonuçlarını değerlendirme yetkinliğine sahiptir.

 

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.